सत ल जान लेना गा

सत ल जान लेना गा, पहचान लेना गा भईया

सत ल जान लेना गा, पहचान लेना गा बाबू

काबर भुलाए अंधकार मा-3

सितो ला कहिथव गा नोहय ये लबारी-2

पाप के कारण मा आथे गा बिमारी-2

यीषु के लहु मा तै हर नहा लेना गा-2

        काबर भुलाए................

        सत ला जान.................

हमर पाप के खातिर बर लहु ल बहाइस गा-2

रोग बिमारी ल यीसु ह भगाइस गा

मुर्दा ल घलो यीसु ह जिलाइस गा-2 

       काबर भुलाए................

       सत ला जान.................